Informace o správě dat PriceKit

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Smart Trade Applications Kft. (8200 - Veszprém, Óváros tér 10.) (dále jen "Provozovatel" nebo "Poskytovatel služeb") věnuje zvláštní pozornost zpracování, uchovávání a používání osobních údajů v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR) (dále jen "Nařízení").

 

V souvislosti se zpracováním údajů společnost Smart Trade Applications s.r.o. tímto informuje Subjekty údajů (dále jen "Subjekt údajů") o osobních údajích, které zpracovává a uchovává v souvislosti s návštěvou Webové stránky https://pricekit.cz/, a v souvislosti s objednáním a poskytováním tam poskytovaných služeb (dále jen „webová stránka“), o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů a o tom, jak a kde může Subjekt údajů uplatnit svá práva.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je platné od 01.05.2021 až do jeho odvolání.

 

Poskytovatel služeb může shromažďovat osobní údaje pouze pro konkrétní, výslovně uvedené a legitimní účely a nesmí je zpracovávat způsobem, který je neslučitelný s těmito účely, ani je uchovávat ve formě, která umožňuje identifikaci Subjektem údajů, ne déle, jako v dobu, která je nezbytná k dosažení účelů zpracování osobních údajů.

 

Poskytovatel služeb zajistí, aby k osobním údajům neměly přístup žádné neoprávněné osoby a aby bylo ukládání a umisťování osobních údajů navrženo tak, aby k nim neoprávněné osoby neměly přístup, nemohly se o nich dozvědět, nemohly je změnit nebo zničit.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE SLUŽEB:

 

Smart Trade Applications Korlátolt Felelősségű Társaság

Číslo v obchodním rejstříku: Cg. 19-09-520717

Evidenční orgán: Veszprém Megye Törvényszék Cégbírósága (Obchodno rejstřík Súdnej stolice Veszprém)

Daňové číslo: 27056169219

Sídlo: Maďarsko, 8200 - Veszprém, Óváros tér 10.

V zastoupení: Ákos Gordon výkonný ředitel

 

Poskytovatel služeb bude poskytovat zákaznický servis pouze na těchto kontaktních údajích:

Telefonicky:  36 30 515 9413 (běžný poplatek za volání)

K dispozici v pracovních dnech od 09.00 do 16.00 hodin.

Zákaznický servis je zavřený: víkendy a státní svátky.

 

E-mailem: staff@pricekit.eu

 

Poskytovatel služeb neprovozuje zákaznickou servisní místnost (fyzický zákaznický servis) otevřenou pro zákazníky.

 

 

 1. POJMY

 

Koncepční systém těchto pravidel je stejný jako výkladové definice uvedené v článku 4. Všeobecného nařízení o ochraně údajů (dále jen: Nařízení), respektive v některých bodech, s doplněními s výkladovými ustanoveními článku 3 Infozákona, platného od 25 května 2018. Takže na základě výše uvedených:

 

a.) „osobní údaje“ jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

 

B., souhlas subjektu údajů: jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

 

C., provozovatel: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

 

d., zpracování osobních údajů: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění předáním, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

 

E., zpracovatel: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Právní základ pro každou zpracovatelskou operaci podle kapitoly 4. se určuje v souladu s případy uvedenými v čl. 6 odst. 1 Nařízení.

 

 1. PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, ROZSAH ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ, ÚČEL, ČAS A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

  1. Registrace na webové stránce 

 

Cíl zpracování osobních údajů:

Poskytnutí možnosti nakupovat na Webové stránce jako registrovaný uživatel, poskytnutí přístupu ke službě podléhající registraci, komfortní funkce - vyhnutí se nutnosti opakovanému poskytování údajů automatickým vyplněním údajů, které dříve registrovaný uživatel (Subjekt údajů) poskytl.

 

Rozsah zpracovávaných údajů:

 • Příjmení, Jméno (v případě společnosti název společnosti),
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo kontaktní osoby
 • Název webové stránky společnosti
 • Kontaktní údaje webové stránky společnosti (URL)
 • Fakturační adresa
  • PSČ
  • Město
  • Země
  • Adresa
  • Daňové číslo

 

Trvání zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů, které musíte poskytnout během registrace, začíná registrací a pokračuje až do jejich vymazání na požádání. Pokud Subjekt údajů nepožádá o vymazání své registrace, Poskytovatel služeb vymaže registrační údaje ze svého systému nejpozději do 30 dnů od ukončení poskytování služby.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Právní základ zpracování údajů je, dobrovolný souhlas Subjektu údajů, jako zákazníka.

 

Zdroj osobních údajů:

Získané přímo od Subjektu údajů.

 

Možné důsledky neposkytnutí údajů:

Subjekt údajů nemůže využívat komfortní funkce, spojenou s registrací, a nemůže uskutečnit nákup, jelikož nákup je podmíněn registrací.

 

  1. Údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy (nákupy na webové stránce - předplatné Služby)

 

Cíl zpracování osobních údajů:

Plnění objednávek, vystavování faktur, registrace nakupujících Subjektu údajů, dokumentace nákupu a platby, plnění účetních povinností, udržování kontaktu v souvislosti s objednávkou. Pokud Subjekt údajů zadá objednávku na Webové stránce, v zájmu plnění vzniklé smlouvy, se Subjekt údajů musí zaregistrovat a Poskytovatel služeb musí zpracovávat jméno, dodací a fakturační adresu a e-mailovou adresu Subjektu údajů.

 

V průběhu objednávky Poskytovatel služby zasílá informace související s objednávkou na e-mailovou adresu Subjektu údajů, realizuje dodávku na zadanou dodací adresu a na základě zadaných údajů vystavuje fakturu.

 

Rozsah zpracovávaných údajů:

 • Příjmení, Jméno (v případě společnosti název společnosti),
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo kontaktní osoby
 • Název webové stránky společnosti
 • Kontaktní údaje webové stránky společnosti (URL)
 • Fakturační adresa

 

  • PSČ
  • Město
  • Země
  • Adresa
  • Daňové číslo

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Poskytnutí údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy, která je nezbytná pro realizaci nákupu. Právním základem je tedy:

 • Plnění smlouvy, protože zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění takové smlouvy, v níž je jednou stranou Subjekt údajů, nebo zpracování údajů je nutné před uzavřením smlouvy k uskutečnění kroků učiněných na žádost Subjektu údajů, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Byla-li smlouva splněna, pak je právním základem zpracování plnění zákonné povinnosti, která se vztahuje na Provozovatele; jak je stanoveno v čl. 6. Odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Trvání zpracování osobních údajů:

Poskytovatel služeb bude vaše údaje zpracovávat až do uplynutí promlčecí lhůty podle občanského práva (5 let) po splnění smlouvy. Byla-li smlouva uzavřena, údaje na faktuře musí Poskytovatel služeb uchovávat 8 let podle § 169 ods. 2 zákona C z roku 2002 o účetnictví.

 

Zdroj osobních údajů:

Získané přímo od Subjektu údajů.

 

Možné důsledky neposkytnutí údajů:

Subjekt údajů nemůže na Webové stránce uskutečnit nákup (zadat objednávku).

 

  1. Korespondence webové stránky se zákazníky, kontakt, stížnosti

 

Cíl zpracování osobních údajů: Pokud má Subjektu údajů otázku týkající se webové stránky nebo produktů, může kontaktovat Poskytovatele služeb prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto oznámení a na Webové stránce.

 

Doba zpracování údajů, rozsah zpracovávaných údajů: Poskytovatel služeb zpracovává přijaté e-maily a poštovní dopisy spolu se jménem a e-mailovou adresou odesílatele a dalšími osobními údaji uvedenými ve zprávě od momentu poskytnutí údajů až do vyřešení nebo zodpovězení otázky nebo připomínky Subjektu údajů.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů: Právním základem zpracování je dobrovolný souhlas Subjektu údajů jako zákazníka podle čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení.

 

Zdroj osobních údajů: Získané přímo od Subjektu údajů.

 

Možné důsledky neposkytnutí údajů: neuskutečnění se komunikace prostřednictvím korespondence se zákazníkem.

 

 

  1. Údaje zpracovávány pro účely vyřizování reklamací a záručního vyřizování.

 

Cíl zpracování osobních údajů:

Pokud Subjekt údajů požaduje vyřízení reklamace v souvislosti se zakoupeným produktem nebo Poskytovatel služeb vyřizuje stížnost Subjektu údajů, zpracovává osobní údaje i v rámci administrativy. Cílem zpracování osobních údajů je realizace vyřizování záručního požadavku a stížností v souladu s předpisy právních předpisů.

 

Rozsah zpracovávaných údajů:

Ohledně vyřizování stížností

 • Poskytovatel služby zpracovává jméno, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa), požadavek, oznámení nebo stížnost Subjektu údajů.

 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování je plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy podle čl. 6. odst. 1 písm. c) Nařízení.

 

Trvání zpracování osobních údajů:

Do 5 let nebo, je-li občanskoprávní promlčecí lhůta kratší, do této lhůty.

 

Zdroj osobních údajů:

Získané přímo od Subjektu údajů.

 

Možné důsledky neposkytnutí údajů:

nevyřízení záruční reklamace nebo stížnosti, vzhledem k tomu, že Poskytovatel služeb bez poskytnutí osobních údajů není schopen kontaktovat a udržovat kontakt se Subjektem údajů v souvislosti s danou záležitostí.

 

  1. Zpracování osobních údajů pro jiné účely

 

   1. Informační bulletin, aktivita DM

 

Cíl zpracování osobních údajů:

Subjekt údajů přihlášením se k odběru souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel služeb zasílal informační buletin s obsahem přímého marketingu prostřednictvím metody přímého kontaktování. V případě přihlášení Poskytovatel služeb – v případě, že neexistuje jiné prohlášení, výhrada nebo námitka – použije osobní údaje, jméno a e-mailovou adresu, jako osobní údaje, které poskytl Subjekt údajů během podávání žádosti, použije s tím účelem, aby poskytl informace o službách, propagačních akcích, nabídkách a informacích Poskytovatele služeb.

 

Rozsah zpracovávaných údajů:

 • Příjmení, jméno,
 • e-mailová adresa

 

Doba zpracování údajů:

Poskytovatel služeb bude tyto údaje zpracovávat do té doby, dokud se Subjekt údajů neodhlásí z odběru novinek kliknutím na odkaz na odhlášení v informačním buletínu nebo dokud Subjekt údajů nepožádá o odhlášení e-mailem nebo poštou.  V případě zrušení odběru nebude Poskytovatel služeb kontaktovat Subjekt údajů s dalšími informačními bulletiny a nabídkami.  Subjekt údajů se může kdykoli bez omezení a odůvodnění bezplatně odhlásit z odběru informačního buletinu.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

dobrovolný souhlas Subjektu údajů.

 

Zdroj osobních údajů:

Získané přímo od Subjektu údajů.

 

Možné důsledky neposkytnutí údajů:

Subjektu údajů nedostává informační buletin, respektive nemá přístup k informacím, nabídkám, kuponům nebo propagačním akcím, které jsou v něm obsaženy, ani o nich není informována.

 

   1. Údaje shromážděné v souvislosti s používáním této webové stránky

Přihlašovací údaje (Session cookie)

Údaje potřebné pro zlepšení výkonu (Hotjar)

Údaje potřebné pro statistiku (GTM, Analytics)

Soubory cookie potřebné pro marketing (Google, Facebook)

 

 

 

    1. Správa cookies

 

S cílem poskytovat personalizované služby umístí Poskytovatel služeb do počítače Subjektu údajů malý soubor dat, takzvaný soubor cookie, který se načte zpět během následující návštěvy. Pokud prohlížeč odešle zpět dříve uložený soubor cookie, Poskytovatel služby spravující soubory cookie má možnost propojit aktuální návštěvu Subjektu údajů s jejími předchozími návštěvami, ale pouze z hlediska jejího vlastního obsahu. Soubory cookie specifické pro webové stránky jsou takzvané "soubory cookie používané pro relace chráněné heslem", které jsou bezpečnostními soubory cookie.

 

Možné důsledky neposkytnutí údajů: neúplné využívání služeb webové stránky, nepřesnost analytických měření.

 

- Přechodný (session) soubor cookie: Cíl zpracování osobních údajů: Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby Webová stránka fungovala efektivněji a bezpečněji, takže jsou nezbytné pro správné fungování některých funkcí Webové stránky nebo některých aplikací.

Rozsah zpracovávaných údajů: nezaznamenávají se žádné osobní údaje. Doba zpracování údajů: Je aktivní po dobu trvání vaší návštěvy webové stránky, poté se automaticky vymaže.

 

- Trvalý (persistent) soubor cookie: Účel zpracování údajů: Poskytovatel služeb používá také trvalý soubor cookie ke zlepšení uživatelského zážitku (např. k zajištění optimalizované navigace). Tyto soubory cookie se ukládají na delší dobu v souboru cookie v prohlížeči. Délka tohoto období závisí na nastavení internetového prohlížeče Subjektu údajů Rozsah zpracovávaných údajů: nezaznamenávají se žádné osobní údaje. Doba zpracování údajů: Tyto soubory cookie se ukládají na delší dobu v souboru cookie v prohlížeči. Délka tohoto období závisí na nastavení internetového prohlížeče Subjektu údajů, obvykle 30-60-90-120-180-365 dní

 

- Uživatelské cookie: Cíl zpracování osobních údajů: Zvolený jazyk, jména, zda je Dotčená osoba přihlášena nebo ne
Rozsah zpracovávaných údajů:  nezaznamenávají se žádné osobní údaje.
Doba zpracování údajů: 5 let

 

- Soubor cookie používaný pro nákupní košík: Cíl zpracování osobních údajů: Identifikace Subjektu údajů, registrace "nákupního košíku", správa nákupního košíku (virtuemart), zajištění správné navigace. Rozsah zpracovávaných údajů: nezaznamenávají se žádné osobní údaje
Doba zpracování údajů: 5 let

 

- Bezpečnostní soubory cookie: Cíl zpracování osobních údajů: Identifikace aktuální relace Subjektu údajů a zabránění neoprávněnému přístupu. Rozsah zpracovávaných údajů: nezaznamenávají se žádné osobní údaje
Doba zpracování údajů: 5 let

 

- Soubory cookie potřebné pro relaci chráněnou heslem. Cíl zpracování osobních údajů: tento soubor cookie se používá k identifikaci Subjektu údajů po přihlášení se do služby informační společnosti; identifikace Subjektu údajů je nutná k zajištění toho, aby se komunikace se serverem v komunikační síti nepřerušila). Rozsah zpracovávaných údajů: nezaznamenávají se žádné osobní údaje. Doba zpracování údajů: 5 let

 

Vymazání cookie

 

Subjekt údajů má právo vymazat soubor cookie ze svého počítače nebo zakázat používání souborů cookie ve svém prohlížeči. Soubory cookie můžete obvykle spravovat tak, že ve svém prohlížeči přejdete do nabídky Nástroje/Předvolby prohlížeče a vyberete položku Soukromí/Předvolby/Vlastní předvolby v položce nabídky Soubory cookie, Soubory cookie nebo Sledování.

 

Možné důsledky neposkytnutí údajů: neúplné využívání služeb webové stránky, nepřesnost analytických měření.

 

    1. Zpracování údajů externími poskytovateli služeb

 

Kód HTML portálu obsahuje odkazy z externích serverů a na externí servery nezávislé na Poskytovateli služeb. Server externího poskytovatele služeb je připojen přímo k počítači Subjektu údajů. Upozorňujeme naše návštěvníky, že poskytovatelé těchto odkazů jsou díky přímému připojení k jejich serveru a přímé komunikaci s prohlížečem Subjektu údajů schopni shromažďovat údaje o Subjektu údajů.

 

Rozhraní webové stránky může obsahovat informace, zejména reklamy, které pocházejí od třetích stran, poskytovatele reklamních služeb, kteří nejsou propojeni s Poskytovatelem služeb. Tyto třetí strany mohou také umístit soubory cookie, webové majáky na počítač Subjektu údajů nebo shromažďovat údaje pomocí podobných technologií s cílem odesílat reklamní zprávy Subjektu údajů v souvislosti s jejich vlastními službami. V takových případech se zpracování údajů řídí normami ochrany údajů stanovenými těmito třetími stranami a Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s takovým zpracováním.

 

Jakýkoli personalizovaný obsah pro Subjekt údajů je poskytován serverem externího poskytovatele služeb.

 

Níže uvedení Provozovatelé mohou poskytnout podrobné informace o zpracování dat servery externích poskytovatelů služeb.

 

Pro poskytování přizpůsobených služeb externí poskytovatelé služeb umístí a přečtou v počítači Subjektu údajů malý datový balík, nazývaný koláček (cookie). Pokud prohlížeč odešle zpět dříve uložený soubor cookie, poskytovatelé služby spravující soubory cookie mají možnost propojit aktuální návštěvu Subjektu údajů s jejími předchozími návštěvami, ale pouze z hlediska jejího vlastního obsahu.

 

Cíl zpracování osobních údajů:

Externí servery pomáhají při nezávislém měření a auditu návštěvnosti webových stránek a dalších údajů webové analýzy (Google Analytics). Tyto cookies nejsou schopny osobně identifikovat Subjekt údajů (právě používaná IP adresa je zaznamenána jen částečně). Shromažďují informace, jako například, na kterou část webové stránky Subjekt údajů klikl, kolik stránek navštívil atp. Poskytovatel služeb má v úmyslu použít tyto údaje k vývoji webových stránek ak zlepšení zkušeností poskytovaných Subjektem údajů. O zpracování údajů z měření mohou Subjektu údajů poskytnout podrobné informace tito provozovatelé.

 

Služba Google Analytics používá následující analytické soubory cookie:

 

Pokud si Subjekt údajů nepřeje, aby služba Google Analytics měřila data popsaným způsobem a pro popsaný účel, nainstalujte doplněk, který to zablokuje ve svém prohlížeči.

 

Rozsah zpracovávaných údajů: IP adresa, plus všechny údaje jsou technické údaje, které nejsou osobní

 

Trvání zpracování osobních údajů: 26 měsíců

 

Právní základ zpracovávání údajů: dobrovolný souhlas Subjektu údajů.

 

Další informace o zpracovávání údajů naleznete na stránce http://www.google.com/intl/hu/policies/. Dokument „Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby“ je dostupný na následujícím odkazu: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

 

 

Google Adwords

 

Cíl zpracování osobních údajů: Webová stránka používá remarketingové sledovací kódy Google Adwords. Základem je, že Poskytovatel služeb může později navštívit návštěvníky na webových stránkách patřících do sítě Google Display s remarketingovými reklamami. K tomu, aby Poskytovatel služeb mohl tímto způsobem shromažďovat údaje o Dotčené osobě, je nutný souhlas Subjektu údajů. Remarketingový kód používá soubory cookie k označení návštěvníků. Uživatelé webových stránek mohou tyto soubory cookie zakázat tak, že navštíví správce nastavení reklam Google a budou postupovat podle pokynů. Následně od Poskytovatele služeb nedostanou žádné personalizované nabídky. Pokud si Subjekt údajů nepřeje zobrazovat remarketingové reklamy, má také možnost odmítnout používání souborů cookie společností Google v nastaveních reklamy společnosti Google. https://adssettings.google.com/authenticated

 

Reklamy Poskytovatele služeb se proto mohou zobrazovat na webových stránkách externích poskytovatelů služeb (Google). Tito externí poskytovatelé služeb (Google) používají soubory cookie k uložení toho, že Subjekt údajů již navštívila webovou stránku Poskytovatele, a na základě toho zobrazují Subjektu údajů reklamy (to znamená, že provádějí remarketingové aktivity).

 

Rozsah zpracovávaných údajů: pro reklamy typu remarketing, jaké stránky si uživatel prohlížel a jako osobní údaje používáme pro možnou skutečnost nákupu.

 

Trvání zpracování osobních údajů: 90 dní

 

Právní základ zpracovávání údajů: dobrovolný souhlas Subjektu údajů.

 

 1. ROZSAH OSOB OBEZNÁMENÝCH S ÚDAJI, ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Poskytovatel služeb nebo zaměstnanci Poskytovatele služeb jsou oprávněni seznámit se s údaji, nezveřejňují je, neposkytují je jiným třetím stranám, nad rámec těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Se zaznamenanými osobními údaji se mohou seznámit výhradně zaměstnanci Poskytovatele služby a označení pracovníci zprostředkovatele(ů).

 

Název firmy

Adresa

Činnost

Jaké osobní údaje zpracovává?

Amazon Web Services

EMEA SARL

38, Avenue John F. Kennedy, LU-1855 Luxembourg

Provoz hostingu v cloudu

Osobní údaje shromažďované na základě těchto zásad ochrany osobních údajů

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

V rámci doby trvání zpracování osobních údajů Subjektu údajů na základě předpisů Nařízení přísluší následující práva:

 

 • přístup k osobním údajům a informacím v souvislosti se zpracováním osobních údajů,
 • právo na korekci,
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na vymazání,
 • právo na přenos údajů,
 • právo na zpochybnění,
 • právo na odvolání souhlasu.

 

Pokud si Subjekt údajů přeje uplatnit svá práva, bude to zahrnovat identifikaci Subjektu údajů, a Poskytovatel služby bude proto v případě potřeby muset se Subjektem údajů komunikovat. Proto v zájmu identifikace bude nutné poskytnutí osobních údajů (ale identifikace může být založena pouze na takových osobních údajích, které i jinak Poskytovatel služby zpracovává o Subjektu údajů), jakož i v korespondenčním systému Poskytovatele služeb bude dostupná stížnost Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů , v době uvedené v těchto informacích, označených v souvislosti se stížností.

 

Na stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytne Poskytovatel služeb odpověď nejpozději do 30 dnů.

 

  1. Poskytování informací a přístup k osobním údajům

 

Subjekt údajů má právo znát své osobní údaje uložené Poskytovatelem služeb a informace týkající se jejich zpracování; zkontrolovat, jaké údaje o ní Poskytovatel služeb zaznamenává a má právo získat přístup k osobním údajům. Subjektu údajů je povinen zaslat Poskytovateli služby svou žádost o přístup k údajům písemně (e-mailem nebo poštou). Poskytovatel služeb poskytne informace Subjektu údajů v běžně používané elektronické podobě, pokud o ně Subjekt údajů písemně nepožádala v papírové podobě. V případě uplatnění přístupu Poskytovatel neposkytuje ústní informace telefonicky.

 

V případě uplatnění práva na přístup informace zahrnují:

Vymezení rozsahu údajů, účel, čas zpracování údajů, právní základ pro rozsah zpracovávaných údajů.

 

Poskytovatel služby poskytne kopii osobních údajů (osobně v zákaznickém servisu) Subjektu údajů poprvé bezplatně. Za jakékoli další kopie na žádost Subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud Subjekt údajů požádá o vydání kopie elektronickými prostředky, Poskytovatel služby poskytne informace e-mailem v široce používané elektronické podobě.

 

Nesouhlasí-li Subjekt údajů po poskytnutí informací se zpracováním a správností zpracovávaných údajů, může požádat o opravu, integraci, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se jí týkají, jak je uvedeno v bodě 5, nebo vznést námitku proti zpracovávání takových osobních údajů, nebo zahájit postup uvedený v bodě 6.

 

  1. Právo na opravu nebo doplnění zpracovávaných osobních údajů

 

Poskytovatel služby na základě písemné žádosti Subjektu údajů bez zbytečného odkladu opraví nesprávné osobní údaje, které Subjekt údajů písemně uvedl, nebo doplní neúplné údaje o obsah uvedený Subjektem údajů. Poskytovatel služeb oznámí opravu nebo doplnění všem příjemcům, kterým byly osobní údaje poskytnuty, pokud se to neukáže jako nemožné nebo si to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to Subjekt údajů písemně požádá, musí o tom tyto příjemce informovat.

 

  1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

 Subjekt údajů může na základě písemné žádosti požádat Poskytovatele služeb, aby omezil zpracování jejích osobních údajů, s výjimkou zpracování údajů, které vyžaduje zákon.

 

Spadá-li údaj pod omezení, takové osobní údaje - s výjimkou jejich archivace, může spravovat pouze souhlasem Subjektu údajů nebo v zájmu předkládání, uplatnění nebo jejich ochrany, nebo v zájmu ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob, nebo v zájmu Unie, respektive důležitého veřejného zájmu některého členského státu.

 

O uvolnění omezení zpracování osobních údajů bude Poskytovatel předem informovat Subjekt údajů (alespoň 5 pracovních dnů před uvolněním omezení).

 

  1. Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

 

Na žádost Subjektu údajů Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje Subjektu údajů, existuje-li jeden z uvedených důvodů:

 

1. subjekt údajů odvolá svůj souhlas, který je podkladem pro zpracování osobních údajů, a zpracování osobních údajů nemá jiný právní podklad;

2. subjekt údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace namítá proti zpracování a nemá oprávněné důvody pro zpracování,

3. subjekt údajů zpochybňuje zpracování osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

 

Pokud Poskytovatel služby z jakékoli oprávněné příčiny zveřejnil osobní údaje, které o Subjektu údajů zpracovává, a z jakéhokoli výše uvedeného důvodu je povinen je vymazat, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům realizace Poskytovatel služby provede ty rozumně očekávatelné kroky – včetně technických opatření – v zájmu aby informoval jiné provozovatele, kteří osobní údaje Subjektu údajů zpracovávají, že Subjekt údajů žádal o vymazání odkazů odkazujících na osobní údaje, nebo kopie, respektive stejnopisy těchto osobních údajů. Poskytovatel služeb zpravidla nezveřejňuje osobní údaje Subjektu údajů.

 

Subjekt údajů nemůže uplatnit své právo na vymazání osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů potřebné:

 

  1. Právo na přenositelnost údajů

 

Pokud je zpracování potřebné pro plnění smlouvy, nebo zpracování je založeno na dobrovolném souhlasu Subjektu údajů, Subjekt údajů má právo, aby údaje poskytnuté Subjektem údajů Poskytovateli služeb byly obdrženy ve strojem čitelné formě. Pokud je to technicky možné, může nás požádat o přenos údajů jinému provozovateli. Ve všech případech je právo omezeno na údaje poskytnuté Subjektem údajů a přenosnost jiných údajů není možná. (např. statistika atd.)

 

Osobní údaje týkající se Subjektu údajů, které se nacházejí v systému Provozovatele (např. při přihlášení se k odběru informačního bulletinu):

 

Poskytovatel služby splní požadavek na přenosnost údajů pouze na základě písemné žádosti odeslané e-mailem nebo poštou. Ke splnění požadavku je třeba, aby se Poskytovatel ujistil, že Subjekt údajů, která je k tomu oprávněna, si přeje uplatnit toto právo. V rámci tohoto práva může Subjekt údajů požádat o přenosnost údajů, které poskytla Poskytovateli služby. Uplatnění práva nevede automaticky k vymazání údajů ze systémů Provozovatele, proto bude Subjekt údajů po uplatnění tohoto práva nadále evidován v systémech Poskytovatele služby, pokud nepožádá i o vymazání svých údajů.

 

  1. Zpochybnění zpracovávání osobních údajů

 

Subjekt údajů může namítat proti zpracování svých osobních údajů prostřednictvím prohlášení adresovaného Poskytovateli služeb, pokud je právním základem zpracování

 

- veřejný zájem ve smyslu čl. 6. odst. 1 písm. e) GDPR nebo

- oprávněný zájem podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR.

 

V případě uplatnění práva namítat Poskytovatel služby nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Subjektu údajů, nebo které důvody souvisejí s prokazováním, uplatňováním nebo obhajováním právních nároků. S cílem určit, zda je zpracování odůvodněno závažnými legitimními důvody, rozhodne Poskytovatel služby.  O svém stanovisku v této souvislosti informuje Dotčenou osobu ve vyjádření názoru.

 

Subjekt údajů může namítat písemně (e-mailem nebo poštou).

 

  1. Právo na odvolání souhlasu

 

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas poskytnutý ke zpracování osobních údajů, v takovém případě poskytnuté údaje vymažeme z našeho systému.

 

  1. Lhůta pro vyhovění žádosti, procesní pravidla

 

Poskytovatel služeb informuje Subjekt údajů o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, ale podle odstavců 5.1 až 5.7. v každém případě do jednoho měsíce od obdržení jakékoli žádosti. Pokud je to nutné, s přihlédnutím ke složitosti žádosti a počtu žádostí, tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, ale v tomto případě Poskytovatel služeb informuje Subjekt údajů do jednoho měsíce od přijetí žádosti s uvedením důvodů prodlení a o tom, že Subjekt údajů může podat stížnost Kontrolnímu úřadu a uplatnit své právo na soudní prostředek nápravy.

 

Je-li žádost Subjektu údajů zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená (zejména s ohledem na její opakující se charakter), Poskytovatel služeb může účtovat přiměřený poplatek za splnění žádosti nebo odmítnout jednat na základě žádosti. Důkaz o tom je zodpovědností Poskytovatele služeb.

 

Pokud Subjekt údajů podala svou žádost elektronickou formou, informace poskytne Provozovatel elektronickou cestou, s výjimkou, že to Subjekt údajů žádá jinak.

 

Poskytovatel služeb informuje všechny adresáty o jakýchkoli opravách, vymazání nebo omezení zpracování údajů, kterým byly osobní údaje svěřené, s výjimkou, pokud to není nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Poskytovatel služby o těchto adresátech informuje Subjekt údajů, pokud to Subjekt údajů požaduje.

 

 1. MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PRÁVA

 

Dotčená osoba může uplatnit svá práva vůči Poskytovateli služby zasláním písemné žádosti e-mailem nebo poštou.

 

Subjekt údajů nemůže uplatnit svá práva, pokud Poskytovatel služby prokáže, že není schopen Subjekt údajů identifikovat. Pokud má Poskytovatel služeb pochybnosti o totožnosti fyzické osoby podávající žádost, může požadovat další informace potřebné k potvrzení totožnosti žadatele.

 

V případě stížnosti týkající se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) na území Maďarska nebo – podle vašeho uvážení – na soud. V soudním řízení má pravomoc soudní stolice.

 

Subjekt údajů se na základě Infozákona, Nařízení a Občanského zákoníku (zákon V. z roku 2013) může obrátit na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (1055 Budapest, Falk Miksa u.). 9-11; www.naih.hu; poštovní adresa: 1363 Budapest, Pf.: 9.) nebo uplatnit svá práva před soudem.

 

 

 

  1. Odškodnění a náhrada škody

 

Každá osoba, která utrpěla majetkovou nebo nemajetkovou újmu v důsledku porušení Nařízení, má nárok na náhradu škody od Poskytovatele služby nebo Zpracovatele. Zpracovatel odpovídá za škody způsobené zpracováním pouze tehdy, nesplnil-li povinnosti stanovené zákonem, konkrétně uložené Zpracovateli, nebo nezohlednil-li nebo jednal v rozporu s pravomocnými předpisy Poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb nebo Zpracovatel je osvobozen od odpovědnosti, pokud dokáže, že není žádným způsobem zodpovědný za událost, která způsobila škodu.

 

 1. ŘEŠENÍ INCIDENTŮ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Porušení ochrany osobních údajů: je porušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ke ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí přenášených, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim. Poskytovatel služby vede rejstřík za účelem kontroly opatření týkajících se porušení ochrany osobních údajů, informování Subjektu údajů, který zahrnuje rozsah osobních údajů, kterých se porušení týká, rozsah a počet dotčených osob, datum, okolnosti a účinky porušení a opatření přijatá k zabránění porušení.

V případě porušení ochrany osobních údajů, Poskytovatel služeb informuje Subjekt údajů a dozorčí orgán o incidentu v oblasti ochrany údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin – pokud incident nepředstavuje riziko pro práva a svobody fyzických osob.

 

 1. JINÁ USTANOVENÍ

 

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo jednostranně změnit tato Pravidla ochrany osobních údajů s předchozím oznámením Subjektům údajů. Změny nabývají vůči Subjektu údajů účinnosti dnem uvedeným v oznámení, pokud proti změnám písemně nevznese námitku.

 

Pokud Subjekt údajů při používání služby poskytl údaje třetí strany a způsobila škodu, Poskytovatel je oprávněn vymáhat náhradu škody vůči Subjektu údajů.

 

Poskytovatel služeb neověřuje osobní údaje, které mu byly poskytnuty. Za správnost poskytnutých osobních údajů odpovídá výhradně osoba, která je poskytla. Subjekt údajů při poskytování údajů zároveň přebírá odpovědnost za to, že poskytnuté osobní údaje jsou její vlastní a že s těmito údaji využívá dostupné služby pouze on.