Všeobecné smluvní podmínky

Tyto Podmínky poskytování služeb (dále jen "Podmínky poskytování služeb") jsou všeobecnými podmínkami používání Služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb, na které se zde odkazuje, a které samy o sobě (bez objednávky) nevytvářejí smluvní vztah mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem.

Chcete-li si objednat naše Služby, pozorně si přečtěte smluvní podmínky a související dokumenty a naše Služby používejte pouze tehdy, souhlasíte-li se všemi jejich body a přijímáte je vůči sobě jako závazné.

Následující dokumenty tvoří nedílnou součást Podmínek poskytování služeb (a tím i Smlouvy vzniklé mezi Smluvními stranami):

Poplatky, Tarifní balíky, Popisy služeb, (Odkaz na webovou stránku)

Informace o ochraně osobních údajů

Kromě toho součástí Smlouvy mezi Smluvními stranami jsou i všechny dokumenty nebo informace, oznámení nebo prohlášení Poskytovatele služeb dostupné na Webové stránce, které Poskytovatel služeb zpřístupní Uživateli na Webové stránce včas – nejpozději před dokončením objednávky Uživatelem.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb poskytuje Služby uvedené v tomto dokumentu pouze takovým společnostem, které se nepovažují za „spotřebitele“ podle zákona CLV. z roku 1997 o ochraně spotřebitele, tzn. Uživatel prohlašuje, že Služby využívá pro účely spadajících do jeho povolání, podnikání nebo hospodářské činnosti. Poskytovatel služby neuzavírá Smlouvu s osobami, které jsou považovány za spotřebitele.

Při odsouhlasení Smluvních podmínek a v případě prohlášení učiněných v tomto rámci vyhlašující fyzická osoba zároveň prohlašuje a zaručuje, že je plnoletou osobou způsobilá v plném rozsahu zastupovat podnik nebo že má příslušné oprávnění k uzavření dané transakce a k právnímu prohlášení závazné pro podnik.

Tyto Podmínky poskytování služeb se vztahují na všechny transakce uskutečněné prostřednictvím Webové stránky a na Služby poskytované na tomto základě.

Ty technické informace pro používání Služeb, které nejsou uvedeny v těchto Podmínkách poskytování služeb, jsou poskytovány prostřednictvím jiných informací, dostupných na Webové stránce.

Smluvním jazykem je český nebo anglický jazyk.

Objednávka zadaná prostřednictvím Webové stránky se považuje za právní prohlášení, které není učiněno písemně, ale implicitně, proto smlouva uzavřená elektronicky mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb se nepovažuje za písemnou smlouvu, není zaregistrována Poskytovatelem služeb, proto ji nelze následně zpřístupnit a zobrazit .

Poskytovatel služeb se nepodrobuje nařízením žádného Kodexu chování.

Zadáním objednávky na Webové stránce Uživatel bere na vědomí a akceptuje následující:

 1. Definice pojmů
  1. Každý pojem použitý v těchto Podmínkách poskytování služeb má význam uvedený v tomto dokumentu.

Poplatek je jakýkoli jednorázový nebo pravidelný poplatek, náklad, licenční poplatek nebo jakákoli protihodnota, kterou Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli služeb na základě smlouvy.

Smluvní strana nebo Smluvní strany jsou Uživatel a Poskytovatel služeb každý samostatně nebo společně.

Uživatel je fyzická osoba (např. živnostník), právnická osoba nebo hospodářský subjekt bez právní subjektivity, která uzavírá smlouvu s Poskytovatelem služeb, k používání jedné nebo více služeb uvedených v této smlouvě.

Smluvní podmínky jsou Podmínky poskytování služeb a zde uváděné dokumenty, které jsou jejich nedílnými součástmi.

Webová stránka je webová stránka dostupná na adrese www.pricekit.cz (s jejími podstránkami) nebo jakákoliv jiná Webová stránka provozovaná Poskytovatelem služeb.

Smlouva spolu s těmito Podmínkami poskytování služeb a přijatou objednávkou představuje smlouvu mezi Smluvními stranami.

Službou se rozumí IT služby, které Poskytovatel služeb poskytuje Uživateli na základě Smlouvy a činnosti, které se v této souvislosti konkrétně provádějí, jejichž metody využití a popis jsou uvedeny v dokumentech, na které se odvolávají tyto Podmínky poskytování služeb, a konečně ve Smlouvě uzavřené Smluvními stranami.

Poskytovatel služeb je podnik, který poskytuje Služby, jejichž podrobnosti jsou uvedeny v Kapitole 2.

  1. Smluvní podmínky mohou obsahovat další definice pojmů.
 1. Údaje Poskytovatele
  1. Údaje o společnosti:

Smart Trade Applications Korlátolt Felelősségű Társaság

Číslo v obchodním rejstříku: Cg. 19-09-520717 - Obchodní soud Okresního soudu Veszprém

Daňové číslo: 27056169219

Sídlo: Maďarsko, 8200 - Veszprém, Óváros tér 10. Veszprémska župa [Veszprém megye]

  1. Údaje o platebním účtu:

Peněz ústav, ve kterém je veden běžný účet: MBH Banka

Číslo bankovního účtu: 10102103-61577300-02005004

IBAN:   HU92101021036157730002005004 

  1. Zákaznický servis

Poskytovatel služeb bude poskytovat zákaznický servis pouze na těchto kontaktních údajích:

Telefonicky: 420 212 242 436 (standardní cena za hovor)

K dispozici v pracovních dnech od 09.00 do 16.00 hodin.

Zákaznický servis je zavřený: víkendy a státní svátky.

 

E-mailem: sales@pricekit.cz

Ve většině případů Poskytovatel služeb odpoví na dotazy přijaté na tuto e-mailovou adresu do 2 pracovních dnů od přijetí.

 

Poskytovatel služeb neprovozuje zákaznickou servisní místnost (fyzický zákaznický servis) otevřenou pro zákazníky.

 1. Služby
  1. Ustanovení vztahující se na duševní vlastnictví
   1. Přístup je poskytován za Poplatek a na základě nevýhradního, nepřenosného užívacího práva uděleného Poskytovatelem služby, bez územních omezení omezených na dané Předplacené období, a je omezen na realizaci vlastních obchodních cílů Uživatele.
   2. Vývojářem Služeb a vlastníkem autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví souvisejících se Službami je Poskytovatel a někteří z jeho dodavatelů. Poskytovatel služeb a jeho dodavatelé si vyhrazují všechna práva v souvislosti se Službami, která nejsou výslovně udělena Uživateli podle této smlouvy.

V případě neexistence samostatného písemného souhlasu Poskytovatel služeb se NEUPLATŇUJÍ žádné z následujících použití nebo práv ve vztahu ke Službám:

i) provádění úkonů nebo operací zaměřených na obcházení bezpečnostních řešení, technických omezení;

(ii) revize, překlad, dekompilace, analýza vnitřní struktury nad rámec míry, která je možná podle ustanovení zákona;

(iii) pořízení kopií;

iv) oznamování, zveřejňování, zpřístupňování veřejnosti, šíření třetím stranám, ať už bezplatně nebo za protiplnění;

v) další prodej, time sharing, převod, postoupení, sublicencování, pronajímání, půjčování, výpůjčka, ať už bezplatně nebo za úhradu třetím stranám;

(vi) začlenění do vlastního produktu Uživatele a používání jako součást jeho vlastního produktu nebo služby, a to buď bezplatně nebo za úhradu (včetně i poskytnutí přístupu).

   1. Je také ZAKÁZÁNO:

i) ukládání nebo zpracování obsahu, údajů nebo informací, které porušují práva třetích stran, jsou obscénní, ohrožující nebo jinak v rozporu s dobrými mravy nebo zákonem („obsah“);

(ii) ukládání nebo zpracování obsahu nebo souborů, které obsahují viry nebo jiný škodlivý programový kód;

(iii) neoprávněné zasahování nebo narušení provozu Služby nebo obsahu v ní uloženého; jakož i

(iv) pokus o získání neoprávněného přístupu ke Službě nebo funkci nebo k systému nebo síti Služby, které není Uživatel oprávněn používat podle této smlouvy.

  1. Typy povolení k používání
   1. Tato Smlouva obsahuje časově omezené předplatné vztahující se k využívání Služeb, což znamená, že Uživatel má přístup k funkčnosti této Služby pouze během stanoveného období (dále jen „Předplacené období“). Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Předplacené období je období, za které Uživatel zaplatil příslušný Poplatek v plné výši.

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Poskytovatel služby ohledně Služeb neprodává trvalou licenci na Služby.

Během Předplaceného období má přístup ke Službám registrovaný uživatel. Pro některé Tarifní balíky lze k zaplacenému Tarifnímu balíku přiřadit další uživatelské účty.

   1. Zkušební doba. V případě povolení ke zkušebnímu používání je doba používání 14 kalendářních dnů od data zahájení používání (od data udělení přístupu) ("Zkušební doba"). Podle povolení k používání se práva na zkušební licenci mohou využívat bezplatně, a to výlučně pro účely testování Služby v rámci organizace Uživatele. Poskytovatel je oprávněn definovat a prosazovat další omezení funkčnosti Služby dostupné na základě zkušební licence.

Během Zkušební doby Uživatel není oprávněn používat službu pro obchodní/komerční, vzdělávací nebo vládní účely. Používání po skončení Zkušební doby je povoleno pouze na základě obchodní licence.

UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE POSKYTOVATEL JE OPRÁVNĚN NAINSTALOVAT VE SLUŽBĚ POUŽÍVANÉ NA ZÁKLADĚ ZKUŠEBNÍ LICENCE MECHANISMUS AUTOMATICKY PŘERUŠUJÍCÍ POUŽITÍ ("TIME OUT" POZORNĚNÍ ZNEMOŽNÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ A ÚDAJŮM A INFORMACÍM UŽIVATELE.

Zkušební dobu lze ohledně Služby využít jednou. Omezení týkající se Zkušební doby může Poskytovatel služby změnit na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění.

   1. Obchodní licence. Ve výchozím nastavení (časově omezená) licence obsahující Předplacené období v trvání 30 (dnů), která zahrnuje přístup k funkcím Služeb.  

V rámci toho může Poskytovatel služeb vytvořit různé tarifní balíky – s různou délkou trvání, různými dostupnými funkcemi a jinými funkcemi – ze kterých si Uživatel může vybrat během procesu objednávky. 

   1. Zvláštní licenční ujednání. Poskytovatel služeb je oprávněn umožnit Poživateli využívání Služeb v jedinečně navržené a cenově přístupné konstrukci. Tyto mohou zahrnovat zejména multilicence nebo neomezené licence a jiné licence na základě vlastních cen a podmínek.

Smluvní strany o takových individuálních dohodách v každém případě uzavřou samostatnou písemnou dohodu.

 1. registrace
  1. Za účelem objednání Služby se Uživatel musí zaregistrovat na Webové stránce. Registrace se uskutečňuje tak, že Uživatel dobrovolně poskytne požadované údaje v registračním rozhraní Webové stránky, zaškrtne příslušná políčka (včetně Obchodních podmínek, jiných dokumentů) a registraci provede odsouhlasením prohlášení.
  2. Na registračním rozhraní Uživatel poskytne Poskytovateli služeb požadované údaje.
  3. Poskytovatel služby zašle e-mail o žádosti o registraci na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem, kde může zkontrolovat údaje a další informace poskytnuté při registraci. V e-mailu obdrží Uživatel internetový odkaz, kliknutím na který musí Uživatel potvrdit registraci.  Registrace se vytvoří kliknutím na tento odkaz.

Uživatel se zavazuje na aktualizaci osobních údajů, poskytnutých v rámci registrace v zájmu toho, aby ty byly aktuální, úplné a v souladu se skutečností.

  1. Registrovaný Uživatel se stane oprávněným měnit své údaje poskytnuté při registraci, objednávat si Služby dostupné prostřednictvím Webové stránky a používat jiné zboží a služby nabízené na Webové stránce.
  2. Registrovaný Uživatel je oprávněn požádat o zrušení své registrace zasláním zprávy na adresu sales@pricekit.cz. Po přijetí zprávy Poskytovatel služby neprodleně zajistí vymazání registrace. Údaje Uživatele budou ze systému Poskytovatele služeb odstraněny ihned, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Po odstranění již v dalších není možnost znovunastolení údajů a nová objednávka je možná pouze v případě opětovného zadání údajů (nová registrace).

Zrušení registrace nebude mít vliv

(i) na uchovávání údajů a dokumentů v souvislosti s již odeslanými objednávkami, nebude mít za následek vymazání těchto údajů,

(ii) na plnění platných Smluv a s nimi souvisejících práv a povinností, avšak Uživatel, který zrušil svou registraci, již nebude mít přístup ke Službám, za které důsledky Poskytovatel vylučuje svou odpovědnost.   

  1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli zrušit registraci v případě porušení Smluvních podmínek a odmítnout objednávky bez registrace.
  2. Za udržení v tajnosti údajů pro přístup Uživatele (a to zejména hesla) je zodpovědný výhradně Uživatel. Pokud se na vědomí Uživatele dostane informace, že k jeho heslu, které bylo poskytnuto v rámci registrace, mohla získat přístup neoprávněná třetí osoba, jste povinni neprodleně své heslo změnit, a pokud je možné předpokládat, že třetí osoba použití hesla jakýmkoli způsobem zneužila, jste současně povinni informovat Poskytovatele služby.
 1. objednávka a potvrzení
  1. Pokud před zadáním objednávky máte jakékoli dotazy týkající se Služby, nebo pokud Uživatel potřebuje více informací o kvalitě, základních funkcích a používání jakékoli Služby, neváhejte kontaktovat Zákaznický servis Poskytovatele služeb na kontaktních údajích uvedených zde nebo na Webové stránce.
  2. Za účelem využívání Služby a uzavření Smlouvy o poskytování Služby je registrovaný Uživatel povinen zadat objednávku v on-line objednávkovém rozhraní Webové stránky.  Smlouva bude uzavřena po odsouhlasení objednávky Poskytovatelem služeb.
  3. Během online objednávkového procesu objednávku (online objednávku), která obsahuje označení a charakteristiku Služeb používaných na Webové stránce, podmínky plnění, celkovou cenu, kterou je třeba zaplatit, a Objednávku potvrzující porozumění a souhlas s aktuálními podmínkami a dalšími informacemi. použitím online systému, který je k dispozici na Webové stránce a jeho odesláním pomocí systému.

Během procesu objednávky lze údaje kdykoli zkontrolovat, změnit nebo dokonce vymazat až do odeslání objednávky. Před odesláním může Uživatel naposledy vidět i shrnutí objednávky.

Uživatel je povinen poskytnout veškeré údaje úplně a pravdivě. Poskytovatel služby vylučuje svou odpovědnost za jakékoli zpoždění, problém, chybu nebo škodu vyplývající z údajů objednávky, které Uživatel poskytl nesprávně a/nebo nepřesně. V případě překlepů, poskytnutí nepravdivých nebo nesprávných údajů Poskytovatel služby neodpovídá za důsledky, které z toho vyplývají, a důsledky z toho vyplývající nese Uživatel.

  1. Při objednávce Uživatel podává Poskytovateli služby závaznou nabídku na uzavření Smlouvy o poskytování služeb na základě objednávky, těchto Podmínek a další referenční dokumentace. Poskytovatel služby potvrdí přijetí online objednávky okamžitě – nejpozději však do 48 hodin – elektronicky. Potvrzení není kvalifikováno jako přijetí objednávky. Potvrzovací e-mail obsahuje údaje poskytnuté Uživatelem (např. fakturační údaje), ID objednávky, datum objednávky, seznam a množství objednaných Služeb, Poplatky, ostatní náklady a celkovou splatnou částku, jakož i Předplacené období.  

V případě, že toto potvrzení nebude doručeno do 48 hodin od odeslání objednávky Uživatele, je Uživatel osvobozen od povinnosti nabídky. Objednávka a její potvrzení se považují za přijaté Poskytovatelem služby, respektive k Uživateli, když se pro ně stanou dostupnými.

Poskytovatel služby upozorňuje Uživatele na potřebu ověření přijetí objednávky a potvrzení obsahu potvrzení o přijetí objednávky. Pokud obsah kteréhokoli potvrzení nenamítá odchylku od obsahu objednávky do 24 hodin od přijetí potvrzení, nebo pokud po přijetí potvrzení provede platbu, Smlouva se řídí obsahem potvrzení. Po oznámení potvrzení s odlišným obsahem Poskytovateli služeb, Poskytovatel služeb toto oznámení přezkoumá a v odůvodněných případech objednávku opraví.

 1. smlouva
  1. Poskytovatel služeb zpracuje objednávky do 2 pracovních dnů. Po zahájení zpracování objednávky Poskytovatel služeb – je-li objednávka přijata – písemně elektronicky informuje Uživatele o odsouhlasení objednávky. Smlouva o používání služby je uzavřena tímto odsouhlasením ze strany Poskytovatele služby v souladu s obsahem odsouhlasení.  Základní vlastnosti, charakteristiky a informace o používání objednaných Služeb jsou uvedeny ve smlouvě mezi Smluvními stranami.
  2. Tato smlouva kromě objednávky a těchto Smluvních podmínek zahrnuje veškeré informace, funkce produktů, politiky a popisy obsažené na Webové stránce.  Registrací nebo odesláním objednávky Uživatel prohlašuje, že si přečetl a souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly obsaženými v informacích, prohlášeních a zásadách na webové stránce a bere na vědomí, že jsou pro něj závazné.
  3. Odsouhlasená Objednávka se považuje za smlouvu uzavřenou elektronickou formou, pro kterou jsou směrodatné záležitosti uvedené v zákoně č. V. z roku 2013 o občanském zákoníku a v Zákoně č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti.
 2. zřízení a zpřístupnění služby

Služba se zpřístupní okamžitě po zadání objednávky a lze ji ihned používat se sledovaným seznamem konkurentů, který je již v systému. Poskytovatel služeb proto zašle Uživateli fakturu za první Předplacené období (viz oddíl 8.1) neprodleně po uzavření smlouvy.

Nového konkurenta, který má být monitorován a o kterého požádá Uživatel, je možné objednat prostřednictvím Webové stránky (přes rozhraní vytvořené pro tento účel). Nastavení nového konkurenta se uskuteční do tří pracovních dnů.

V závislosti na množství a kvalitě údajů poskytnutých a nahraných Uživatelem může nastavení Služby trvat několik dní. O úspěšném zřízení a dostupnosti Služby bude Poskytovatel služby informovat Uživatele e-mailem a zároveň mu zašle fakturu za první Předplacené období (viz bod 8.1).

Faktury nebo předfaktury se zasílají elektronicky jako příloha e-mailu nebo zasláním odkazu na fakturu vygenerovanou ve fakturačním systému (např. Billing.hu nebo podobné systémy) na adresu zaregistrovanou Uživatelem. V případě předfaktury bude faktura zaslána Uživateli po přijetí celkové částky uvedené v předfaktuře.

 1. doba trvání smlouvy
  1. Začátek Předplaceného období je datum, kdy Poskytovatel služeb zpřístupnil Uživateli Službu.  

Délka nebo datum uplynutí Předplaceného období od data začátku bude uvedena v objednávce přijaté Poskytovatelem služeb. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, první Předplacené období bude trvat 30 dní od data začátku.

 

  1. Uživatel bere na vědomí, že po uplynutí Předplaceného období se tato doba automaticky prodlouží o další celou dobu Předplaceného období. V době obnovení bude poplatek za další Předplacené období automaticky vyúčtován a fakturován a automaticky odečten z účtu Uživatele poskytovatelem platebních služeb. Pokud se srážka nezdaří, je Uživatel povinen neprodleně uhradit fakturu po oznámení. V opačném případě bude Poskytovatel služby uplatňovat ustanovení o opožděné platbě.
  2. Pokud Poskytovatel služby není schopen zpřístupnit Službu z jakéhokoli důvodu (např. technické potíže, nekompatibilní Uživatelské údaje), neprodleně oznámí Uživateli překážku plnění po jejím vzniku a může odstoupit od Smlouvy (pokud Uživatel zaplatil poplatek, vrátí Uživateli plnou částku do 14 dnů od oznámení o odstoupení). 
 1. Povinnosti Uživatele
  1.  Uživatel se zavazuje informovat všechny koncové uživatele (např. zaměstnance) v rámci své sféry zájmu, že podmínkou používání je dodržování těchto Smluvních podmínek (zejména pravidel stanovených v Kapitole 3).
  2. Pokud se v rámci Služeb stane, že Poskytovatel služeb bude muset provést činnost (např. zjišťování chyb nebo řešení problémů), která vyžaduje vzdálený nebo fyzický přístup k umístění nebo systémům Uživatele, Uživatel poskytne takový přístup Poskytovateli služeb bezplatně.
  3.  K používání nebo přístupu ke službám může být nutné poskytnout nebo vygenerovat uživatelská jména a hesla nebo jiné identifikátory uživatelů. Uživatel je povinen uchovávat tyto identifikátory v tajnosti a uchovávat je na bezpečném místě – skrytém před neoprávněnými třetími stranami. V případě, že dojde k poškození důvěrnosti identifikátoru nebo se identifikátor dostane na vědomí neoprávněné osoby, v tomto případě Uživatel informuje Poskytovatelova služby, v zájmu toho, aby Poskytovatel služby mohl vydat nový identifikátor a starý deaktivovat, nebo pokud Služba poskytne možnost tak učinit i bez zásahu Poskytovatele služby, je povinen bezodkladně tento identifikátor změnit. Uživatel nese všechny důsledky v případě zveřejnění uživatelských identifikátorů nebo neinformování Poskytovatele služeb (změna ze strany Uživatele), což není způsobeno chybou Poskytovatele služeb.

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu svých bezpečnostních mechanismů po předchozím upozornění Uživatele, zejména na to, aby čas od času požádal o změnu identifikátorů nebo zavedl jiný proces přístupu.

  1. Používání Služeb může vyžadovat veřejné internetové připojení a/nebo jiné síťové připojení uvedené ve Smlouvě („síťové připojení“). Poskytování a provozování Síťového připojení a kompatibilní verze softwaru na straně Uživatele (např. PC, tablet, operační systém, prohledávací software) podporujícího protokoly a standardy předepsané Poskytovatelem je v každém případě odpovědností Uživatele.
  2. Uživatel prohlašuje a souhlasí s tím, že bude v plné míře chránit a odškodňovat Poskytovatele za jakékoli nároky, činnosti, soudní spory nebo řízení od třetích osob (včetně úředních rozhodnutí, pokut), a v souvislosti se všemi ztrátami, dluhy, škodami, náklady a výdaji (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které nastanou nebo vzniknou v důsledku toho, že (a) Uživatel porušuje ustanovení Smlouvy nebo (b) Uživatel používá Služby způsobem, který je v rozporu se zákonem – ať už v souladu s jejich účelem a funkcemi nebo v rozporu s nimi –, nebo má za následek porušení zákona.
 1. poplatky a jejich úhrada
  1. Poplatky za služby
   1. Poplatek za službu je zahrnut v popisu každé Služby na Webové stránce. Výši Poplatku za Služby platného v dané Smlouvě lze ověřit před odesláním objednávky a potvrdit Poskytovatelem služby. Poplatek je vždy „brutto“ poplatek zobrazený na Webové stránce u vybraného Balíku služeb, který zahrnuje DPH. Výše Poplatku je vždy ve forintech (HUF).
   2. Kromě uvedeného Poplatku bude Poskytovatel služeb účtovat jinou protihodnotu v souvislosti s nákupem Služby a zaplacením Poplatku pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v objednávce nebo pokud se na tom Smluvní strany výslovně individuálně dohodly.
   3. Pokud Poskytovatel navzdory vší své péči – z technických důvodů – zadá na platformu Webové stránky chybný Poplatek – zejména s ohledem na zjevně nesprávný Poplatek, například. výrazně odlišný od známého, všeobecně přijatého nebo odhadovaného Poplatku za Službu, nebo v důsledku systémové chyby – pak Poskytovatel není povinen poskytovat Službu za nesprávnou cenu, ale (ne ve formě automatického potvrzení) může nabídnout Uživateli prodej za správný Poplatek, v případě znalosti které je Uživatel, kterého se daná transakce týká, oprávněn ukončit Smlouvu nebo zrušit svou objednávku.
  2. Kredity za služby
   1. Pokud to Poskytovatel služeb umožní, Uživatel má možnost zakoupit si kredity za služby na příslušném rozhraní Webové stránky. Kredity za služby jsou předplacené jednotky za služby, které může Uživatel využít k zakoupení nové služby (prodloužení Smlouvy o poskytování služeb, zakoupení nového Předplaceného období s Kreditem za služby není možné).

Poskytovatel služby může také poskytnout možnost úhrady kreditů za služby bankovním převodem nebo kreditní kartou. Kredity za služby budou připsány po zaplacení celé částky.

Poskytovatel služeb může omezit množství kreditů, které lze zakoupit, a množství kreditů, které lze zaregistrovat na zůstatku jednoho Uživatele.

   1. Uživatel může průběžně sledovat svůj zůstatek Kreditu za služby, změny ve zůstatku a události ovlivňující zůstatek (kredity/debety) na Webové stránce.

V případě, že si Uživatel objedná novou službu, má možnost ji uhradit Kredity za služby na svém zůstatku a z kreditů se automaticky připíší prodloužení služby (včetně automatického prodloužení). Pokud Uživatel nemá dostatek kreditů na zakoupení nové služby, systém během objednávky neodečte stávající částku, ale pokud doplní chybějící částku, může zaplatit za službu z kreditu za služby, po dobití kreditu.

V případě ukončení nebo vypovězení Smlouvy nelze již zakoupené kredity uplatnit a Poskytovatel neuhradí jejich protihodnotu (pokud k vypovězení nedošlo z důvodu, za který je zodpovědný Poskytovatel).

  1. Indexace
   1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen Poplatků za služby s tím, že změna nabývá účinnosti současně se zobrazením na Webové stránce. Tato změna neovlivňuje cenu Služby, která již byla objednána během Předplaceného období v době vstupu v platnost. Od následujícího Předplaceného období však Poskytovatel služby bude uplatňovat upravený Poplatek. Poskytovatel služby oznámí Uživateli změnu e-mailem 60 dní před nabytím účinnosti změny. Pokud si Uživatel nepřeje odsouhlasit Dodatek, Smlouva může být ukončena do konce Předplaceného období.
  2. Platba
   1. Uživatel je povinen uhradit Poplatek za Službu (balík) dle smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na faktuře (nebo předfaktuře) zaslané Poskytovatelem služby. Při převodu musí být uvedeno číslo faktury a další údaje poskytnuté Poskytovatelem služby uvedené v poli pro poznámky pro příjemce.
   2. Poskytovatel služeb může poskytnout možnost platby prostřednictvím platební karty/poskytovatele platebních služeb. Platbu platební kartou zajišťuje Poskytovatel služeb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb. Poskytovatel platebních služeb je nezávislý na Poskytovateli služeb, Uživatel je přesměrován na rozhraní Poskytovatele platebních služeb. Uživatel poskytuje údaje o platební kartě přímo a výlučně poskytovateli platebních služeb, Poskytovatel služeb nemá přístup k údajům o platební kartě.
   3. Poplatek uhradí Uživatel poprvé po úspěšném zavedení a v případě platby platební kartou ihned po objednání Služby.
   4. Právním titulem plateb je poplatek za předplatné, který může být uhrazen v závislosti na možnostech poskytovaných Poskytovatelem služby následovně:
 1. Poskytovatel služeb standardně zašle fakturu nebo předfakturu před prvním dnem následujícího Předplaceného období (dále jen "datum výročí");
 2. v případě platby kreditní kartou (nebo jinými elektronickými prostředky) se částka automaticky odečte v den splatnosti podtitulem obnovení předplatného na základě poskytnutého oprávnění Uživatele v den výročí s použitím údajů o platební kartě. Tyto platby realizuje poskytovatel platebních služeb.
   1. V případě jakýchkoli Smluvních poplatků, které je Uživatel povinen zaplatit dodatečně na základě faktury nebo předfaktury, je lhůta splatnosti 15 dnů ode dne vystavení faktury. Převod se musí uskutečnit na číslo bankovního účtu uvedené na faktuře, – nebo není-li uvedeno, na výše uvedené číslo bankovního účtu.
  1. Prodlení
   1. Je-li Uživatel v prodlení s plněním svých platebních povinností, Poskytovatel služeb je oprávněn účtovat zákonný úrok z prodlení platný v době prodlení a zároveň o tom informovat Uživatele:

(i) pozastavit jakoukoli činnost prováděnou pro Uživatele se současným informováním Uživatele; a

(ii) pozastavit poskytování Služeb zpřístupněných Uživateli nebo omezit přístup ke všem Službám nebo jejich části až do zaplacení dlužné částky, přičemž v takovém případě je Poskytovatel služeb oprávněn účtovat poplatek za obnovení, jehož výše je: 30 000,- HUF (třicet tisíc forintů).

Poskytovatel služeb neodpovídá za důsledky pozastavení.

 1. Změna smlouvy
  1. Uživatel tímto výslovně akceptuje a bere na vědomí, že Poskytovatel služeb je oprávněn jednostranně měnit tyto Podmínky včetně obsahu Smlouvy, včetně změny Poplatků a změny obsahu/funkčnosti Služeb v neprospěch Uživatelů (např. odstranění funkcí nebo Služeb). Tato změna se však nevztahuje na Předplaceného období (kromě Zkušebního období), které začaly před datem vstupu této změny v platnost.

Ve všech případech se na objednávky vztahují podmínky platné v době jejich podání včetně všech zásad, popisů a informací dostupných na Webové stránce, které jsou součástí těchto Smluvních podmínek.

  1. Uživatel bude o změně informován nejpozději šedesát (60) dnů před vstupem plánované změny v platnost, a to buď e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem, nebo prostřednictvím vyskakovacího okna na Webové stránce při přihlášení. V souvislosti se změnou je Uživatel oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději v den nabytí účinnosti změny, pokud se prokáže, že změna má pro Uživatele nepříznivé důsledky. V takovém případě Smlouva zanikne v den nabytí účinnosti změny nebo pokud Předplacené období v době takové změny ještě neuplynulo, v poslední den Předplaceného období.

Nevypoví-li Uživatel Smlouvu před vstupem změny v platnost, má se za to, že Uživatel se změnou souhlasí.

  1. V případě ukončení Smlouvy podle této Kapitoly 11, pokud Uživatel již provedl platby za období následující po ukončení Smlouvy, Poskytovatel služeb vrátí Poplatek zaplacený za období dotčené ukončením Smlouvy do třiceti (30) dnů od ukončení Smlouvy.
 1. zánik smlouvy
  1. Odstoupení od smlouvy. Obě Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, dokud Poskytovatel služby nezpřístupní službu Uživateli (tj. do data začátku Předplaceného období - viz bod 8.1). V případě odstoupení bude Smlouva o poskytování služeb ukončena se zpětnou platností k datu objednávky a již zaplacený Poplatek bude vrácen. Pokud ke zrušení dojde z důvodu, za který Poskytovatel služeb neodpovídá, Poskytovatel služeb má nárok na náhradu škody ve výši 50 000 HUF (padesát tisíc forintů).
  2. Výpověď smlouvy. Vzhledem k tomu, že Smlouva mezi Smluvními stranami se uzavírá na dobu určitou po dobu trvání Předplaceného období, Smlouvu lze ukončit vždy k poslednímu dni daného Předplaceného období. Uživatel může zrušit Službu pomocí funkce zrušení služby, která je k dispozici v účtu Uživatele, nebo zasláním e-mailu Poskytovateli služby. Po ukončení smlouvy se Poplatek za služby nevrací, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Poskytovatel služeb je také oprávněn ukončit Smlouvu bez udání důvodu, a to nejdříve v poslední den Předplaceného období.  Ukončení bude Uživateli oznámeno e-mailem a bude mu také oznámeno v Uživatelském účtu.  

V případě změn poplatků nebo podmínek používání lze právo na ukončení uplatnit v souladu s ustanoveními Kapitoly 11.

  1. Ukončení Smlouvy z důvodu porušení smlouvy. Poskytovatel služby je oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou platností a zároveň okamžitě znepřístupnit Službu Uživateli, pokud Uživatel poruší Smlouvu. Mezi taková porušení patří (ale ne výhradně):

(i) Uživatel je v prodlení s platbou nejméně dvacet (20) dnů; nebo

(ii) existují opodstatněné důvody domnívat se, že Uživatel se stal platební neschopným; nebo

(iii) Uživatel poruší ustanovení, jimiž se řídí používání Služeb (včetně pravidel uvedených v Kapitole 3 a pravidel používání uvedených v dokumentaci, na kterou se odkazuje ve Smlouvě), nebo rozsah používání uvedený ve Smlouvě; nebo

(iv) poskytne nepravdivé informace a na požádání je neopraví; nebo

(v) Uživatel jinak závažně nebo opakovaně porušil Smlouvu.

  1. Právní důsledky ukončení Smlouvy
   1. Po ukončení smlouvy se registrace (Uživatelský účet) nevymaže, pokud k ukončení nedojde z důvodu porušení Smlouvy ze strany Uživatele nebo pokud registraci nevymaže Uživatel.
   2. Po ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu se Služba stane nedostupnou po datu ukončení Smlouvy spolu se všemi údaji a informacemi Uživatele.

V DŮSLEDKU TOHO SE PRODUKT, DOKUMENTACE, INFORMACE, DATABÁZE, ZNALOSTI NEBO JINÝ OBSAH VYTVOŘEN UŽIVATELEM STANE PRO UŽIVATELE NEDOSTUPNÝM. UŽIVATEL MUSÍ ZABEZPEČIT, ABY BYL OBSAH BĚHEM POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ŘÁDNĚ ZÁLOHOVANÝ. V PŘÍPADĚ UKONČENÍ SMLOUVY MŮŽE BÝT OBSAH JEŠTĚ URČITÝ ČAS K DISPOZICI, ALE POSKYTOVATEL SLUŽEB JE OPRÁVNĚN ÚČTOVAT SI PŘIMĚŘENÝ JEDNORÁZOVÝ POPLATEK ZA PŘÍPADNÉ ČINNOSTI VYKONANÉ NA OBNOVENÍ OBSAHU.

POSKYTOVATEL SLUŽEB POSKYTUJE FUNKCI EXPORTU PRO UKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMACÍ UŽIVATELE, UŽIVATEL JE ZODPOVĚDNÝ ZA JEJÍ PRAVIDELNÉ POUŽÍVÁNÍ.

Údaje a závěry vygenerované Službou (např. statistické a jinak veřejně dostupné) Poskytovatel služby nevymaže a Poskytovatel je může používat jak vlastní i po ukončení Smlouvy.

   1. Při ukončení Smlouvy - pokud Uživatel uhradil platby i za období následující po ukončení Smlouvy -, Poskytovatel služby mu tuto částku po odečtení případných nároků vrátí do třiceti (30) dnů.
  1.  Pozastavení nebo ukončení Služby. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění a bez udání důvodu pozastavit provoz Služeb jako celku (tj. celé Webové stránky). Poskytovatel služby využije této možnosti zejména tehdy, pokud z technických důvodů (např. virus, zásah nebo chyba v počítačovém systému) nebo z právních důvodů není možné zajistit plynulé pokračování používání.

V případě definitivního ukončení provozu Webové stránky bude Poskytovatel služeb plnit Smlouvy o využívání Služby, které si Uživatel již platně objednal a které Poskytovatel služby přijal a potvrdil a které se plní po zaplacení Poplatku, za předpokladu, že v důsledku ukončení provozu Webové stránky nevzniknou žádné technické překážky. V případě překážky Poskytovatel služby účtuje Uživateli s přihlédnutím k poskytovaným Službám až do okamžiku ukončení přístupu a navrátí Poplatky pro rata temporis.

 1. Garance
  1. Poskytovatel služby zaručuje, že

(i) při poskytování Služeb bude postupovat způsobem, který lze rozumně očekávat od odborníka v oblasti vývoje a provozu služeb informačních technologií dostupných na internetu;

(ii) žádná Třetí strana nemá k softwaru a zařízení poskytovanému Poskytovatelem služeb na poskytování služeb žádná práva zejména práv duševního vlastnictví), která by omezovala nebo bránila používání nebo využívání Služeb v rozsahu popsaném ve Smlouvě;

(iii) Služby budou po dobu trvání Smlouvy fungovat v souladu s kvalitativními a funkčními požadavky stanovenými ve Smlouvě; dále také

(iv) Služba je vhodná k použití pro účely stanovené ve Smlouvě.

KROMĚ VÍCE UVEDENÝCH ZÁRUK POSKYTOVATEL SLUŽEB POSKYTUJE SLUŽBY "TAK, JAK JSOU" A "SE VŠEMI CHYBAMI" A POSKYTOVATEL SLUŽEB NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY BUDOU BEZ CHYB NEBO ŽE, SLUŽBY BUDOU DOSTUPNÉ NEPŘETRŽITĚ A BEZ PŘERUŠENÍ. POSKYTOVATEL SLUŽEB A TŘETÍ STRANY VYLUČUJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, KROMĚ JINÉHO VČETNĚ ZÁRUK NA NEPŘETRŽITOU DOSTUPNOST, PŘESNOST, OPRÁVNĚNÍ A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK VYŽADOVANÝCH ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ POSKYTOVATELEM, JEHO ZÁSTUPCEMI NEBO DODAVATELI TŘETÍCH STRAN NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU A NEMOŽNÉ SE NA NĚ SPOLÉHAT NA ÚČELY STANOVENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE.

POSKYTOVATEL SLUŽEB VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA SOULAD SLUŽEB S JAKÝMIKOLIV PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ZA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PRO ZÁKONNÉ ÚČELY A ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM JE VÝLUČNĚ ZODPOVĚDNÝ UŽIVATEL.

  1. Kromě ustanovení uvedených ve výše uvedeném bodě 13.1 Poskytovatel služeb vylučuje v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy jakoukoli další odpovědnost za jakékoli jiné chybné nebo neúplné plnění, ať už smluvní nebo zákonné.

Pokud Uživatel bere na vědomí, že Služby poskytované Poskytovatelem služeb nejsou přizpůsobeny specifickým potřebám Uživatele (přizpůsobené na míru).

  1. Vzhledem k tomu, že Služba je komplexní kombinací zařízení, softwaru a sítí a že Poskytovatel služeb vynakládá maximální úsilí k zajištění kvality a dostupnosti jako profesionální poskytovatel IT služeb, Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nezaručuje, že Služby budou dostupné nepřetržitě, bezvadně a plynule, ani že budou odstraněny jakékoli chyby, které nebrání využívání funkcí Služeb podle Smlouvy (např. grafické chyby, překlepy, drobné chyby zobrazení).

Poskytovatel služby nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození údajů z jakéhokoli důvodu během přenosu údajů v sítích mimo kontrolu Poskytovatele služeb (zejména ve veřejné internetové síti nebo jiných elektronických komunikačních sítích).

Obrázky a ilustrace produktů zobrazené na Webové stránce se mohou lišit od skutečnosti.

Obsah stažený po kliknutí na externí odkaz na webové stránce, který směřuje na jinou než internetovou adresu, není pod kontrolou Poskytovatele služeb. Pokud o to požádá oprávněný vlastník, Poskytovatel služeb odkaz vymaže nebo upraví. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za žádný obsah zobrazený nebo stažený pomocí takového odkazu.

 1. Odpovědnost
  1. Odpovědnost Poskytovatele služeb za přímé škody způsobené Uživateli během plnění Smlouvy, s výjimkou škod způsobených úmyslně, je omezena na čistou výši Poplatku zaplaceného v měsíci předcházejícím kalendářnímu měsíci, ve kterém škoda vznikla, ale nesmí přesáhnout trojnásobek Poplatku zaplaceného v prvním Předplatném období v kalendářním roce. 
  2. Poskytovatel služeb v maximálním rozsahu povoleném zákonem vylučuje svou odpovědnost za nepřímé nebo následné škody, zejména za ztrátu zisku, ztrátu příjmů, přerušení činnosti, ztrátu údajů, ztrátu dobrého jména „goodwill”.
  3. Uživatel bere na vědomí, že si vybírá služby nabízené Poskytovatelem služeb a jejich funkce dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, aby dosáhl svých obchodních cílů.
  4. Poskytovatel služeb v souvislosti se službami nezaručuje dodržování žádného zákona.
 2. Důvěrné informace
  1. Všechny služby dostupné na Webové stránce, jejich jedinečnost a rozhraní, vizuální vzhled a složení jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele služeb a jiných společností a jsou chráněny zákonem. Bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb nesmí Uživatel reprodukovat nebo upravovat Služby nebo poskytovat podobné Služby s použitím Služeb nebo přístupem ke Službám nebo způsobem, který by mohl uvést v omyl, a nesmí (i) zpřístupňovat Služby nebo zobrazovat Služby třetím stranám nebo veřejnosti, ani (ii) ) zobrazovat obrázky, grafiky nebo jiné prezentace Služeb nebo jejich fungování třetím stranám nebo veřejnosti bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb.
  2. Uživatel může Službu používat výlučně ve svůj prospěch, a to až do výše svých přístupových práv. Žádné informace nebo údaje získané používáním webové stránky nesmí zveřejnit ani zpřístupnit třetím stranám nebo veřejnosti.
  3. V případě porušení této povinnosti je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty za každé porušení uvedených ustanovení je 500 000,- HUF a je splatná v den porušení povinnosti. Kromě toho je Uživatel povinen okamžitě ukončit stav porušování smlouvy a je povinen zaplatit dodatečnou smluvní pokutu ve výši 100 000 HUF (tj. sto tisíc forintů) za každý den přetrvání porušení.
 3. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté během registrace a zpracovávané Poskytovatelem služeb bude Poskytovatel služeb zpracovávat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Webové stránce.

 1. Události vyšší moci
  1. Pro účely tohoto článku se vyšší mocí rozumí událost, kterou dotčená Smluvní strana nemůže ovlivnit, zejména i) kvalifikovaná dočasná událost (nouzový stav, stav kalamity, stav nouze, výjimečný stav, situace preventivní obrany, neočekávaný útok) nebo jakákoli jiná situace, kterou lze považovat za katastrofu, bez ohledu na skutečné prohlášení kvalifikované události nebo prohlášení katastrofy; ii) stávku nebo podobné protestní akce, kromě stávky nebo protestních akcí zaměstnanců dotčené Smluvní strany.
  2. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za neplnění, vadné plnění nebo opožděné plnění svých smluvních povinností, je-li způsobeno událostí vyšší moci, než je definována v předchozím odstavci. V případě vyšší moci dotyčná Smluvní strana neprodleně písemně informuje druhou Smluvní stranu. Smluvní strana, která takové oznámení neposkytne, nese plnou odpovědnost za všechny škody, které jí v důsledku toho vzniknou.
  3. Během doby trvání události z vyšší moci platnost smlouvy je přerušena, v takové míře, v jaké není možné plnění smlouvy z důvodu události z vyšší moci.
 2. Jiná ustanovení
  1. Oznámení: Smluvní strany se dohodly, že oznámení a komunikace, které si navzájem zasílají podle této Smlouvy, jsou účinné, jsou-li učiněny písemně, doručeny osobně nebo doporučenou poštou, nebo elektronickou poštou na kontaktní osobu druhé Smluvní strany určenou v této Smlouvě nebo uvedenou při registraci.

Uživatel bere na vědomí, že o registraci a využívání Služeb ao změnách v právních nebo obchodních podmínkách bude informován výhradně e-mailem nebo prostřednictvím účtu Uživatele.

Pokud Poskytovatel služby poskytuje registrovaným Uživatelům služby i jiné postupy oznamování, oznámení učiněná v rámci tohoto postupu se rovněž považují za účinná.

Kontaktní údaje Poskytovatele služeb jsou uvedeny na Webové stránce.

  1. Využití subdodavatele: Poskytovatel služeb je oprávněn využít při výkonu svých práv a povinností zprostředkovatele (výkonného asistenta), který jedná jeho jménem a na jeho účet. Poskytovatel služeb odpovídá za smluvně použité zástupce, jako kdyby službu vykonal sám. Pokud Poskytovatel služeb použil zprostředkovatele v rozporu se Smlouvou, odpovídá i za škodu, která by nevznikla bez použití zprostředkovatele.
  2. Reference: Poskytovatel služeb je oprávněn odkazovat na Služby poskytované podle této Smlouvy pouze na své vlastní webové stránce a v nabídkách předložených potenciálním zákazníkem a je oprávněn používat logo a název společnosti Uživatele jako odkaz. Jakékoliv další odkazy se mohou uvádět s předchozím souhlasem druhého Uživatele.
  3. Směrodatné právo: Celá smlouva mezi Smluvními stranami se řídí maďarským právem.
  4. Řešení sporů, arbitráž: Smluvní strany se budou snažit řešit své spory týkající se plnění Smlouvy především smírem.

V případě, že se nepodaří přátelsky vyřešit jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jejím porušením, ukončením, platností nebo výkladem, Smluvní strany se podřizují výlučné pravomoci obecných soudů v místě sídla Poskytovatele služeb. 

  1. Zákaz dalšího prodeje: Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele služeb je další prodej nebo převod služeb, ať už úplatný nebo bezúplatný, zakázán. Správné používání Služeb mimo jiné znamená, že Uživatel může používat Služby pouze pro své interní obchodní účely.
  2. Postoupení pohledávky. Za předpokladu, že smluvní podmínky zůstanou nezměněny a Uživatel bude informován alespoň 30 dní předem, je Poskytovatel služeb oprávněn převést všechny nebo část svých zákazníků využívajících služby na jednu nebo více Třetích stran.  Převodem nový poskytovatel nahradí Poskytovatele služeb ve Smlouvě Uživatele, převezme jeho povinnosti a nabude jeho práva.